CitytrailBlog

VDOT Red Intermediate Plan

RED Intermediate Plan โปรแกรมการฝึกซ้อม เพื่มแข่งขันระยะสั้น

VDOT White Starting Plan

โปรแกรมฝึกซ้อมวิ่งสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งที่ห่างหายการวิ่งไปนาน เริ่มต้น จากซ้อม วันละ 30 นาที สัปดาห์ละสามวัน

VDOT Supplemental Training

แนะนำการซ้อมเสริมเพิ่มเติมจากโปรแกรมการซ้อมที่วางใน phase ต่างๆ และการซ้อมในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการวิ่ง ทั้งในระหว่างฤดูกาลหรือนอกฤดูกาลฝึกซ้อม หรือ เจ็บวิ่งไม่ได้ หรือ ป่วย

VDOT Level 5: Repitition Training

การฝึกซ้อมตามแนวทาง VDOT เกือบทุกประเภทจะเน้นพัฒนาระบบการเผาผลาญพลังงานแบบใช้อ็อกซิเจน (Aerobic System) แต่สำหรับ Repetition Training (R) จะเป็นรูปแบบการซ้อมที่มุ่งพัฒนาการเผาผลาญพลังงานแบบไม่ใช้อ็อกซิเจน (Anaerobic System) และปัจจัยทางชีวกลไก (Biomechanical Factor) – ท่าทางการวิ่งขณะวิ่งเร็ว