CitytrailBlog

ตามรอยปู่ Jack Daniel

สรุป VDOT ให้จบภายในหนึ่งชั่วโมง

VDOT Level 4: Interval Training

ในบรรดาการซ้อมทั้งหมด interval training เป็นการซ้อมที่มีการให้ความหมายแตกต่างกันไปมากที่สุด ลุง Jack เองก็ไม่อยากแจกแจงว่ามีอะไรบ้าง แต่ให้ความหมายของ Interval training คือการฝึกซ้อมแบบ V̇O2max interval traning เพื่อพัฒนา V̇O2max ตามโปรแกรมที่กำหนด