CitytrailBlog

VDOT Level 5: Repitition Training

การฝึกซ้อมตามแนวทาง VDOT เกือบทุกประเภทจะเน้นพัฒนาระบบการเผาผลาญพลังงานแบบใช้อ็อกซิเจน (Aerobic System) แต่สำหรับ Repetition Training (R) จะเป็นรูปแบบการซ้อมที่มุ่งพัฒนาการเผาผลาญพลังงานแบบไม่ใช้อ็อกซิเจน (Anaerobic System) และปัจจัยทางชีวกลไก (Biomechanical Factor) – ท่าทางการวิ่งขณะวิ่งเร็ว

VDOT Level 4: Interval Training

ในบรรดาการซ้อมทั้งหมด interval training เป็นการซ้อมที่มีการให้ความหมายแตกต่างกันไปมากที่สุด ลุง Jack เองก็ไม่อยากแจกแจงว่ามีอะไรบ้าง แต่ให้ความหมายของ Interval training คือการฝึกซ้อมแบบ V̇O2max interval traning เพื่อพัฒนา V̇O2max ตามโปรแกรมที่กำหนด

VDOT Training Series Level 3: Threshold Training

ในการซ้อมวิ่งแบบ Threshold Training แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Tempo Runs และ Cruise Intervals
Tempo Runs เป็นการวิ่งแบบความเร็วคงที่ระยะไกลปานกลาง หรือความเร็วคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนด
Cruise Intervals คือ การวิ่งเป็นเซ็ต – วิ่งเร็ว แล้วก็วิ่งช้าช่วงสั้นๆ เพื่อฟื้นฟู (recovery) ให้หายเหนื่อย (คล้ายๆ กับ Interval Training แต่ช่วงวิ่งเร็วจะวิ่งไกลกว่าด้วย pace ที่ช้ากว่า Interval Training)

VDOT Training Series : Level1 Base Training ซ้อมวิ่งสร้าง พื้นฐาน ขั้นแรก

นักวิ่งที่ไม่ได้วิ่งยาวๆ มาก่อน ต้องเริ่มสร้างพื้นฐานและป้องกันการบาดเจ็บ (Foundation and injury prevention phase) ให้ร่างกายด้วยการวิ่ง E-Pace (easy pace) เป็นการซ้อมแบบ low -stress training low intensity ควรจะต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 6 สัปดาห์ เพื่อเตรียมตัวซ้อมยาวถึง 24 สัปดาห์สำหรับการเตรียมตัวเพื่อลงแข่งในรายการสำคัญที่ตั้งเป้าหมายไว้